Makikitaan ng ilang mga sintomas ang taong dumanas ng stroke, na habang tumatagal ay patindi nang patindi. Kabilang dito ang sumusunod:
Biglaang panghihina at pamamanhid ng mukha, braso at kamay, mga binti, at paa sa isang bahagi ng katawan.
Biglaaang kawalan o hirap sa pananalita at kakayanang maintindihan ang mga salita
Problema sa paningin sa isang mata
Biglaang hirap sa pagbalanse, at hirap sa paglalakad
Pagsusuka, lagnat, at hirap sa paglunok
Biglaan at matinding mananakit ng ulo
Kawalan ng malay
Hindi maintindihang pagkahilo – at Chinese General Hospital Medical Arts Building

View on Path

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s